Intelligent Information Systems

Předměty související s umělou inteligencí jsou vyučovány již počínaje bakalářským stupněm, přes magisterský až po doktorský. Zahrnují jak stabilní základy oblasti, tak speciálnější témata, na která bezprostředně navazují výzkumné projekty.

 

Magisterský stupeň studia:

Teorie informace a inference

Poskytnout studentům potřebný úvod do teorie informace a logických inferenčních systémů s důrazem na algoritmická řešení. Cvičení budou věnována zejména zvládnutí vybraných algoritmů.Po úspěšném absolvování budou studenti schopni aplikovat vybrané algoritmy kódování, konstrukce rozhodovacích stromů a inference v logických systémech a sítích a sledovat vývoj metod v těchto oblastech.

Logika a sémantika

Seznámit posluchače se základními pojmy a metodami matematické logiky, s možnostmi jejich uplatnění a s logickými prostředky výstavby deduktivních teorií. Poznatky z tohoto předmětu budou dále využity v kursech logického programování (Prolog) a znalostních systémů.

Principy inteligentních systémů

Inteligentní systémy můžeme chápat jako počítačově řízené systémy, které řeší komplexní úlohy, k jejich řešení lidé využívají svou inteligenci. Ve své nejobecnější podobě inteligentní systémy mohou kombinovat jak znalostní, tak modelový přístup k dosažení různých typicky lidských schopností.

Matematická informatika

Podat ucelený přehled základních pojmů a výsledků vybraných disciplín matematické informatiky, jmenovitě: teorie jazyků, automatů, algoritmů a množinové struktury.

Umělé neuronové sítě

Cílem předmětu je seznámit s vlastnostmi a učením základních modelů umělých neuronových sítí pracujících v diskrétním čase. Přehled aplikovatelnosti jednotlivých modelů umělých neuronových sítí na úlohy predikce časových řad, shlukové analýzy, klasifikace a rozpoznávání, potlačení informačního šumu.

 
 

Bakalářský stupeň studia:

Úvod do umělé inteligence


Seznámit se se základními směry i současnými trendy umělé inteligence (UI). Praktickým cílem je získat zkušenosti s prací se systémy umělé inteligence, např. pravidlové expertní systémy, nástroje zpracování znalostních ontologií, simulace komplexních modelů v umělé inteligenci.

 
 

Ph.D. kurzy:

Teorie informačních a znalostních systémů


Cílem předmětu je studium teoretických základů (ve smyslu angl. foundations) informačních a znalostních systémů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni využívat literaturu teoretického charakteru (monografie a články ve vědeckých časopisech) ke sledování nejnovějších poznatků oboru a pro práci na disertaci.