Data Mining and Knowledge Discovery

Předměty související s umělou inteligencí jsou vyučovány již počínaje bakalářským stupněm, přes magisterský až po doktorský. Zahrnují jak stabilní základy oblasti, tak speciálnější témata, na která bezprostředně navazují výzkumné projekty.

 

Magisterský stupeň studia:

Dobývání znalostí z databází

Dobývání znalostí z databází (KDD) lze definovat jako netriviální extrakci implicitních, dříve neznámých a potenciálně užitečných informací z dat. Tato moderní oblast informatiky stojí na pomezí databázových technologií, statistiky a umělé inteligence. Metodami dobývání znalostí se dají řešit úlohy deskripce dat a sumarizace, segmentace, deskripce konceptů, klasifikace, predikce a analýzy závislostí v celé řadě aplikačních oblastí.

Pokročilé přístupy k DZD

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami pro automatickou tvorbu hypotéz a s vybranými současnými trendy v oblasti dobývání znalostí z databází. Dalším cílem je procvičit analýzu reálných dat s využitím jak nově nastudovaných, tak i z jiných předmětů známých metod dobývání znalostí; je vítáno využití dat studentů pocházejících z jejich vlastní praxe nebo dat s touto praxí souvisejících.

Programovací jazyky pro data science – Python a R

Předmět je vyučován v anglickém jazyce a je zaměřen na programovací jazyky využívané pro analýzu dat pomocí technik strojového učení a dobývání znalostí z databází. Důraz je kladen zejména na vybrané balíčky pro jazyky Python a R. Součástí kurzu je představení i dalších navazujících jazyků a technologií jako Scala a Spark/Hadoop.

Dolování znalostí z webu

Předmět je zaměřen na technologie dolování užitečných informací a znalostí z velkých objemů webových dat, a to zejména textových, ale také dat o struktuře odkazů a uživatelském přístupu k WWW. Důraz je kladen jak na celkový rámcový přehled o oboru, tak na získání znalostí potřebných pro praktické aplikování vybraného okruhu těchto technologií.

Řízení datové kvality

Seznámit studenty se základními principy řízení dat, dopadem dat do ostatních oblastí řízení informatiky a výkonnosti firmy. Dále je cílem připravit studenty formou praktických cvičení na vykonávání konkrétních úloh v rámci řízení datové kvality.

 

Bakalářský stupeň studia:

Úvod do dobývání znalostí z databází


Seznámit se základními metodami dobývání znalostí z databází, s důrazem zejména na asociační pravidla, rozhodovací stromy a shlukování. Získat praktické zkušenosti s aplikací těchto metod při analýze dat a s prezentací nalezených vztahů vlastníkům dat.

Zpracování informací a znalostí


Seznámit studenty s vybranými základními metodami jak pro ukládání a vyhledávání informací, tak i pro získávání a zpracování formalizovaných znalostí. Dále je cílem poukázat na vzájemné souvislosti těchto oblastí a naznačit předpokládaný vývoj.

 

Ph.D. kurzy:

Metody získávání znalostí


Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a metodami získávání znalostí a strojového učení, které lze použít pro tvorbu inteligentních systémů. Hlavní důraz bude kladen na metody učení z dat.

Dobývání znalostí z databází – principy, příklady a trendy


Detaily tohoto předmětu nejsou dostupné.